Uczestnikiem projektu mogą być osoby:

  • zamieszkałe na terenie Polski (na podstawie ankiety uczestnictwa),
  • zatrudnione w placówce medycznej POZ, jako pracownicy administracyjni ochrony zdrowia w tym rejestratorki/torzy, kadra zarządzająca, lekarze i pielęgniarki-jednocześnie pełniący funkcje administracyjne w podmiotach, księgowi oraz specjaliści ds. zamówień publicznych oraz lekarze orzecznicy ZUS, lekarze rzeczoznawcy KRUS, pracownicy NFZ, konsultanci krajowi i wojewódzcy z terenu całego kraju (na podstawie oświadczenia w ankiecie)

Bezwzględne pierwszeństwo w udziale będą miały osoby niepełnosprawne (na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności), a następnie pracownicy placówek POZ (oświadczenie uczestnika).

Udział w szkoleniach wezmą udział osoby bez względu na wiek, płeć, rasę.

Każdy z uczestników projektu będzie mógł wziąć udział w kilku szkoleniach.

Sposób rekrutacji:

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, z zachowaniem równości szans do wyczerpania limitu dostępności środków finansowych projektu. Będzie prowadzona osobno na każde szkolenie.

Szczegóły dotyczące rekrutacji zawarte są w „Regulaminie uczestnictwa w projekcie”.
Warunkiem wzięcia udziału w Projekcie, będzie wypełnienie oraz dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów oraz pozytywna ich weryfikacja w procesie rekrutacji.

Na komplet dokumentów rekrutacyjnych składa się:

  • formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem uczestnika projektu,
  • zaświadczenie o współpracy z placówką POZ lub oświadczenie o udzielaniu świadczeń POZ (jeśli dotyczy).
r

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

  1. osobiście w Biurze Projektu pod adresem: Pracodawcy Zdrowia, ul. Fabryczna 10 budynek D2 we Wrocławiu (teren Wrocławskiego Parku Przemysłowego)
  2. drogą pocztową na adres: Pracodawcy Zdrowia, ul. Fabryczna 10 budynek D2, 53-609 Wrocław (w przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową lub kurierem za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu odpowiednio do biura projektu, a nie datę stempla pocztowego lub odpowiednio nadania przesyłki kurierskiej).
  3. drogą e-mailową:

formularze dot. szkoleń od nr 1 do 7 na adres: s.sobczak@pracodawcyzdrowia.pl

formularze dot. szkolenia ICF nr 8 na adres: bdemkow@ptzp.org