Tytuł projektu:

„Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”

Projekt jest realizowany przez Pracodawców Zdrowia, w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Zdrowia Publicznego, w ramach umowy POWR.05.02.00-00-0045/16.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Okres realizacji projektu:

od: 2017-08-01 do: 2019-01-31

Wartość projektu:

1 209 960,00 zł

Cel główny:

Podniesienie kompetencji 680 pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących na terenie całego kraju poprzez realizację szkoleń odpowiadających aktualnym potrzebom tej grupy zawodowej w terminie 01.08.2017-31.01.2019.

Cel główny jest spójny z celem szczegółowym 5.2 POWER „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych”, poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w następstwie ukończenia szkoleń z zakresu: skutecznego zarządzania placówką medyczną, budowania wizerunku nowoczesnej placówki medycznej, prowadzenia dokumentacji medycznej pielęgniarek i położnych (po zmianie przepisów w styczniu 2015), prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu obowiązku EDM, skutecznych technik sprzedaży usług medycznych/programów lojalnościowych; budowania trwałych relacji ze świadczeniobiorcą, organizacji rejestracji i zarządzania przyjęciami pacjentów; call center, księgowość i kadry w nowoczesnej placówce medycznej oraz ICF. Szkolenia przyczynią się do podniesienia jakości świadczonych w podmiotach leczniczych usług oraz poprawy organizacji pracy systemu ochrony zdrowia.

Poprzez szkolenia pracowników administracyjnych jednostek systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i wiedzy z zakresu audytu wewnętrznego zwiększy się efektywność funkcjonowania systemu ochrony zdrowia co jest zgodne z celem niniejszego konkursu.

Grupa Docelowa to 680 osób (460 K, 220 M) z następujących grup: pracownicy administracyjni ochrony zdrowia w tym rejestratorki/torzy; kadra zarządzająca, lekarze i pielęgniarki-jednocześnie pełniący funkcje administracyjne w podmiotach, księgowi oraz specjaliści ds. zamówień publicznych oraz lekarze orzecznicy ZUS, lekarze rzeczoznawcy KRUS, pracownicy NFZ, konsultanci krajowi i wojewódzcy z terenu całego kraju.

Szkolenia będą skierowane w szczególności do zatrudnionych w placówkach świadczących podstawową opiekę zdrowotną, którzy z własnej inicjatywy wyrażą chęć udziału w szkoleniu (co najmniej 30% uczestników będą stanowiły osoby zatrudnione w przychodniach POZ).

Wskaźniki do osiągnięcia w projekcie:

Liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS podnieśli kompetencje w zakresie zarządzania i kontroli – 680

Liczba osób pełniących zadania administracyjne zatrudnionych (bez względu na formę zatrudnienia) w podmiotach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną, którzy dzięki EFS podnieśli kompetencje w zakresie zarządzania i kontroli – 204

Liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, objętych wsparciem EFS w celu poprawy efektywności jego funkcjonowania – 680

Liczba osób pełniących zadania administracyjne zatrudnionych (bez względu na formę zatrudnienia) w podmiotach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną, objętych wsparciem w ramach projektu – 204

Liczba przeprowadzonych godzin lekcyjnych szkoleń z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia – 1168

Liczba przeprowadzonych godzin lekcyjnych szkoleń z zakresu zdolności analitycznych, audytu wewnętrznego, działań antykorupcyjnych – 351

Liczba przeprowadzonych walidacji umiejętności i kompetencji nabytych przez UP w kontekście poprawy funkcjonowania podmiotu, w którym UP jest zatrudniony – 680