Projekt: "Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia"
O projekcieRekrutacja

Projekt jest realizowany przez Pracodawców Zdrowia, w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Zdrowia Publicznego, w ramach umowy POWR.05.02.00-00-0045/16.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Okres realizacji projektu:

od: 2017-08-01 do: 2019-01-31

Wartość projektu:

1 209 960,00 zł

r

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 680 pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących na terenie całego kraju poprzez realizację szkoleń odpowiadających aktualnym potrzebom tej grupy zawodowej w terminie 01.08.2017-31.01.2019.